Dagboek van een boswachter (Diary of a forester)

12.VI.2014 Strabrechtse Heide Luchten.

 

Maandagavond tijdens en na het uitgaan van weeralarmcode oranje ging ik met natuurfotografen Eric Bergmeester en Jurgen Sloots de Strabrechtse Heide op. We verwachten mooie spectaculaire luchten na het overtrekkend noodweer. Onze wensen werden die avond volledig vervuld.

 

12.VI.2014 Strabrechtse Heide Skies.

 

Monday night during and following the issuance of code orange weather alert, I went with nature photographers Eric Berg Master and Jurgen Sloot to the Strabrechtse Heath. We expect pretty spectacular skies after the heavy storms. Our needs were fully met that night.

All photo’s © Jap Smits

19.vi.2014 Eindhoven. In eigen tuin een mannetje van de blauwe metselbij (Osmia caerulescens) op ooievaarsbek.
In my own garden a male Mason bee (Osmia caerulescens) on Geranium.
All photo’s © Jap Smits

19.vi.2014 Eindhoven. In eigen tuin een mannetje van de blauwe metselbij (Osmia caerulescens) op ooievaarsbek.

In my own garden a male Mason bee (Osmia caerulescens) on Geranium.

All photo’s © Jap Smits

23.iii.2014 Strabrechtse Heide, Heeze. Ruig haarmos (Polytrichum piliferum)

All photo’s © Jap Smits

22.III.2014 Heeze. Staatsbosbeheervrijwilligers bemesten na het kleinschalig plaggen de plagplekken met mergelkalk daarna wordt er het zaad van de klokjesgentiaan op uitgestrooid om ontkieming te versnellen. Het lijkt tuinieren maar het is noodzakelijk om klokjesgentiaan en bijbehorend gentiaanblauwtje in leven te houden. Door zure regen en stikstof afkomstig van industrie en landbouw, vergrast de vochtige heide en is er voor deze bijzondere plant en vlinder geen ruimte meer. Kleinschalig plaggen en bekalken verbeterd de omstandigheden voor deze plant en vlinder. 

22.III.2014 Heeze. Staatsbosbeheer (Forestry Commission) Volunteers fertilize small sandy patches in the heath land after sod cutting with marl limestone. Then they use the seed of the marsh gentian to accelerate germination. It looks like gardening but it is necessary to keep the Marsh gentian and associated Alcon Blue alive. The wet heath lands still suffer from acid rain and nitrogen from industry and intensive farming. Gras is overgrowing the heath land and there is no room anymore for this particular plant and Alcon blue. Sod cutting by hand and liming improves the conditions for this plant and butterfly.

http://youtu.be/p6Gm-mH0FcA

All photo’s © Jap Smits

19-24.ii.2014 Tadoba Maharashtra India. Tadoba  Andhari Tiger Reserve. Tadoba Andahri Tiger Reserve bezocht ik als derde tijgerreservaat tijdens mijn recente reis naar India. Het reservaat bestaat voor het grootste gedeelte uit droog voornamelijk Teak bossen. Verder vind je er houtsoorten als Ain, Bija, Haldu, Tendu, en bamboe. Het is een vrij jong reservaat met een oppervlakte van 625 km2. De eerste stappen tot het huidige gebied werden al in 1955 gezet toen Tadoba NP werd opgericht. Er leven veel wilde roof zoogdiersoorten zoals Tiger, Luipaard, Luipaard kat, Jungle kat, Wilde hond, Jakhals en Lipbeer. Belangrijkste hertensoorten zijn Sambar Deer en Sikahert, de antiloop Nilgai of Blue bull en de Gaur of Indische Bison. Van de roofdieren heb ik alle katachtigen op de luipaardkat na gezien. Het loont dus echt om een aantal dagen dit prachtige park te bezoeken. Al is het op de achterbank van een safari jeep. Mijn overnachtingsplek was het Royal Tigerresort waar ik een eenvoudige schone kamer betrok. Het eten was meer dan prima al kon je wel merken dat een groot deel van de rode pepers in deze regio worden verbouwd. Met regelmaat moest ik tijdens het eten naar de waterkan grijpen. De kok heeft gelukkig in de loop van de week het aantal pepers in mijn eten wat naar beneden bijgesteld. Hij leerde me ook op een ‘fatsoenlijke manier’ met mijn rechterhand eten. Vooral het scheuren van het ‘naan’ brood met één hand was een ware kunst. Het leuke van een verblijf in een Indisch logement is dat je er als enige westerling alle aandacht krijgt. Niet alleen van het hotelpersoneel maar vooral ook van de Indische toeristen die enorm grote natuurliefhebbers bleken te zijn. Het een en ander resulteerde bijna elke avond in het geven van presentaties van mijn laatste shotjes aangevuld met mijn eigen bevindingen en visie op het geen ik in het reservaat had gezien of gefotografeerd. Dit resulteerde meestal in het uitwisselen van visitekaartjes en de wens om eens langs te komen. Zo heb ik nu vele contactadressen uit alle windstreken in India. Een hotel is de volgende keer niet meer nodig. Een van de eerste grote predatoren waren niet de tijgers maar een drietal luipaarden. Al was het wat ver van de jeep, ik kon ze door mijn 400 mm lens goed zien. De gidsen gingen voornamelijk voor de grote katten en ik moeste ze echt duidelijk maken dat het mij ook om andere dieren ging zoals bij voorbeeld vogels. En die waren er in alle soorten en maten. Eigenlijk was Tadoba met zijn wat meer open bossen, meertjes en voormalige akkers een waar vogelparadijs. Vooral de zeer algemene groene bijeneters vormden een geliefd foto-object. Maar ik fotografeerde er ook de Mottled Wood Owl, Black-winged Kite, Oriëntel Honey buzzard, Shikra en Crested Goshawk, de hop en vele reiger en ooievaar soorten. De 21E  was mijn lucky day. Gids Nilakanth (Indian Roller) was scherp die ochtend en bracht mij naar een klein meertje genaamd Pandharpauni 2 waarvan hij wist dat er daar een jonge vrouwtjestijger actief was. Na een tijd lang wachten en heen en weer rijden, hoorden we een call van een Spotted Deer. De ervaren Nilakanth stuurde de driver aan om positie te kiezen. Precies op de goede plek ook ten aanzien van de zon. De tijger stak de weg over, verdween in een bosje en werd iets verder op weer zichtbaar tussen het hoge gras. Zij stond plotseling stil en focuste op een prooi die zich op een eilandje in het meertje bevond. Toen ging het ineens razend snel. De tijger begon te rennen met de ogen op de prooi gefocust. Ik kon de prooi eerst niet zien tot dat ze achtervolgd door de tijger in het water sprong. De Tijger er achter aan. Plons. Door mijn lens zag ik alleen maar een hert dat met ware doodsverachting probeerde weg te zwemmen. Mijn camera bleef maar autofocussen tussen het gras op de voorgrond en het zwemmende hertje. Het hertje verdween in een ware fontein van opspattend water. Een moment later kwam de tijger boven met de hertenkop in de grote muil. Dit alles gebeurde binnen enkele seconden. Door het gras waren veel van de actiefoto’s onscherp maar na de aanval had het roofdier tijd nodig om zijn adrenaline kwijt te raken. Zij bleef minuten lang in het water staan voordat ze langzaam omkeerde en zonder de prooi los te laten het eilandje weer op liep. In die tijd zag ik kans om wat betere foto’s te maken tussen het gras door. Wat een belevenis! Gids Nilakanth vertelde dat hij in zestienjaar dat hij gidste pas vier keer een kill had gezien maar nog nooit in het water en nooit van zo dicht bij. Het was de talk of the day. De opgewonden gids en driver vertelde het aan iedereen die we tegenkwamen. De volgende morgen kon ik aan alle gidsen, boswachters en toeristen de foto’s van de tijgerkill laten zien. Na dit mooie moment hebben mijn gids, driver en ik nog een aantal maal een tijger van dichtbij gezien. En een luiaardbeer die vlak voor onze safari jeep de weg over stak. Moeilijke beesten die beren. Zodra ze je zien keren ze om en je kijkt alleen nog maar tegen hun achterste aan.

Tadoba was voor mij de beste plek om wild te observeren maar ik had wel geluk. Ik sprak meerdere reservaatbezoekers die na vijfdagen nog steeds geen tijger hadden gespot. Ik heb in tegenstelling tot de eerder bezochte reservaten bijna continu van dezelfde gids gebruik kunnen maken. Dat is echt mijn geluk geweest. De goede samenwerking tussen gids en driver is zeker voorwaarde voor een goede safari. Daar mag dan ook wel een extra fooitje tegen over staan al kijkt de regering daar streng op toe en door de fooien bij de entreeprijs in te calculeren.

 English translation

 19 - 24.ii.2014 Tadoba Maharashtra India . Tadoba Andhari Tiger Reserve. I visited Tadoba Andhari Tiger Reserve as third tiger reserve during my recent trip to India. The reserve consists mostly of dry mainly Teak forests. Furthermore you will find Tree species like Ain, Bija, haldu, Tendu and bamboo. It is a fairly young reserve with an area of 625 km2. First Tadoba NP was formed in 1955. Later it became Tadoba Andhari Tiger Reserve. There plenty of wild predatory mammal species such as Tiger , Leopard , Civet Cat , Jungle Cat , Wild dog , Jackal and Slothbear. Key deer species are Sambar Deer and Sika Deer, the antelope Nilgai or Blue bull and the Gaur or Indian Bison. I have seen most of the feline predators. So it really pays to have a few days to visit to this beautiful parc. My stopover was the Royal Tiger Resort where I moved into a simple clean room. The food was more than fine though you could tell that a lot of the red peppers are grown in this region. I regularly had to grab the water jug while eating. I was happy the cook was reducing the number of peppers in my food throughout the week. He also taught me a decent way “with my right han” to eat. Especially to divide the ” naan ” bread with one hand was a true art. The fun of staying in an Indian lodge is that you get all the attention as the only Westerner. Not only the hotel staff but also the Indian tourists turned out to be real nature lovers. This resulted almost every night in the presentations of my last shots supplemented by my own findings and vision on the things I had not seen or photographed in the park. This usually resulted in the exchange of business cards and the wish to come by. So now I have many contacts from all over India. A hotel is no longer required next time. 

One of the first large predators were not the Tigers, but three leopards. A female with her two cubs. Though it was a bit far from the jeep, I could see them well through my 400mm lens. The guides were mainly aiming for the big cats and I had to make it clear that I was also looking for other animals such as bird. Tadoba with its open forests, lakes and former fields seemed to be a real bird paradise. Especially the very Green bee-eaters were a popular photo object. But I also photographed the Mottled Wood Owl, Black- winged Kite, Orientel Honey Buzzard, Shikra and Crested Goshawk, hoopoe, and many species of heron and stork. The 21th was my lucky day. Guide Nilakanth ( Indian Roller ) was keen that morning and took me to a small lake called ‘Pandharpauni 2’ of which he knew there was a young female tiger active there. After some time waiting and driving back and forth, we heard an alarm call from a Deer. The experienced Nilakanth told the driver to choose position. The tiger crossed the road, went into a grove and was slightly further back visible among the tall grass. She stopped suddenly and focused on a prey foraging on a small island in the lake. Then everything suddenly went very quickly. The tiger started running with her eyes focused on the prey. I could not at first see the prey until it hit the water chased by the tiger. The Tiger went after it. Splash, Through my lens, I only saw the deer that was trying to swim away. My camera kept auto focus between the grass in the foreground and the swimming Deer. The Deer disappeared into a veritable fountain of splashing water . A moment later, the tiger came up with the deer between her jaws. This all happened within seconds. Through the grass and the auto focusing a lot of action photos went blurry. But after the attack the predator needed time to loose adrenalin. She stood in the water for minutes before she slowly turned and without losing her prey she went back to the island. At that time I was able to make some better pictures through the grass. What an experience! Nilakanth, our guide told me that he had only seen a Tiger kill four times in the sixteen years he guided, but never in the water and never that close. It was the talk of the day. The guide and driver excitedly told everyone we encountered. So the next morning I could show my pictures of the Tiger kill to all the guides, rangers and tourists. After this beautiful moment, my guide, the driver and I saw several other Tigers. A sloth bear crossed the road right before our safari jeep. Difficult about Sloth bear is that once they see you, they turn around and you have to look only at their behinds.
Tadoba was for me the best place to observe wildlife but I was lucky. I spoke to several visitors who hadn’t seen a Tiger even after five day safari. I’ve really been lucky. But the good cooperation between the guide and driver is certainly a precondition for a good siting.

All photo’s © Jap Smits

Also on facebook and linkedIn Jap Smits

15.ii.2014 Pench NP Madhya Pradesh. Pench NP heeft een oppervlakte van 758km2. Pench NP kent een aantal grote waterpartijen en een rivier die het park min of meer in tweeën deelt. Voor de rest is het relatief droog. Ik logeer weer in een overheidslodge Kipling Court geheten. Naast de lodge ligt een nagenoeg droge rivierbedding waar volop vogels aanwezig zijn waaronder diverse poelreigers, koereigers, kleine zilverreiger, red-naped Ibis en red-wattled Lapwing. In de tuin vliegen lesser goldenback woodpecker, Rufous Treepai en black drongo. In de bomen zie ik de speelse three-striped squirrels. Pench staat bekend om zijn Teakbossen en is over het algemeen veel droger dan Kanha NP. De bermen van de paden worden net als in alle andere reservaten preventief afgebrand zodat ze bij brand als kering worden gebruikt. Naast de aanwezigheid van tijgers is Pench ook befaamd om de aanwezigheid van Dhole of wilde honden. De omgeving van Pench stond model voor Rudyard Kipling's ‘Jungle Books’ het klassieke verhaal van Mowgli. Kipling werd geïnspireerd door de prachtige bossen en de verbazingwekkende verscheidenheid aan wild. Het woord ‘Jungle’ komt oorspronkelijk dan ook uit India. Blijkbaar heb ik het verhaal niet goed gelezen. Ik dacht n.l., dat het warm zou zijn in de Jungle. Helaas was het tijdens mijn eerste safari bij zonsopkomst net iets boven het vriespunt. Daarbij zat ik boven op een open Jeep. Voor de zekerheid had ik maar enkele t-shirts over elkaar aangetrokken en een handdoek als choker onder mijn sporthemd gestopt. Daar overheen een softcell jack met fotogilet. Hier mee kon ik het net redden. In de loop van de ochtend hoefde ik alleen maar af te pellen. Het is nog donker wanneer de driver in de bosrand stopt. Hij wijst me op een boom met daarin een holte met twee Collared Scops uiltjes.

Tijdens de safari’s zie ik weer grote hoeveelheden Spotted Deer en Sambar herten. Wat op valt is de samenwerking tussen Spotted Deer en de Common langur. De Langur eten boombladeren waarbij tijdens het eten af en toe een tak met bladeren naar beneden wordt gegooid als voedsel voor de herten. De herten daar en tegen hebben een goed gehoor en waarschuwen de apen voor aankomende tijgers. Mijn eerste tijger zie ik pas de derde dag. Het is een vrouwtje met twee jongen. Helaas ontneemt het dichte struikgewas het zicht op moeder en kinderen. Daarbij is de locatie snel bekend en staan er al gauw een tiental jeeps omheen met met reikhalzende mensen die erg veel lawaai maken. De tijger trekt zich daar niet veel van aan maar ik houd het snel voor gezien. De tweede tijger is wederom slecht zichtbaar. Hij ligt op een honderdvijftig meter afstand in het dichte bos een hert af te kluiven. Pench heeft wel een rijk vogelleven vooral het deel genaamd Bodhanala vond ik de moeite waard om te bezoeken. Ik krijg dan ook ruim de kans om plaatjes van roofvogels en groene bijeneters te schieten. Naast een jungle kat heb ik het geluk om een Dhole aanval op een volwassen Sambar Deer mee te maken. Het grote mannetjes hert is niet erg onder de indruk maar de wilden honden houden aan en het hert besluit wijselijk maar met zijn achterste in de bamboe struiken te gaan staan zodat hij met zijn gewei de hondenaanvallen kan afslaan. Ik zie die ochtend ook voor het eerst een Gaur of Indische bison stier een indrukwekkende verschijning. Zelfs de olifanten hebben er respect voor. Het is vooral een bos dier dat hier en daar wat bladeren van de bomen eet maar ook gras en kruiden op het menu heeft staan. Waar het bos door de mens is gekapt worden vooral grassen en kruiden gegeten. Op deze plekken kun je ook kleine kuddes aantreffen. Dit gebeurt vooral in de droge tijd. Het blijft in Pech bij twee tijger waarnemingen. Helaas zonder aantoonbare foto’s. Tijdens mijn laatste safari in Pench kan in nog wel een mooie foto maken van een de haan van de Grey Jungle Fawl in het eerste zonlicht. Deze boskip is erg moeilijk op de foto vast te leggen omdat hij bij benadering snel het bos in vlucht.

English

15.ii.2014 Pench NP Madhya Pradesh . Pench NP has an area of ​​758km2 . The National Park has a number of large lakes and a river which divedes the park more or less in two half’s. The rest of the park is relatively dry. Again I’m staying in a government lodge named ‘Kipling Court’. Next to the lodge is a nearly dry riverbed where plenty of birds are present including various Pond heron, Cattle Egret , Little Egret , Red- naped Ibis and Red- wattled Lapwing. In the nice green garden I spot Lesser Golden backed woodpecker, flying Rufous Treepai, Black Drongo and a lot Jungle Babblers. In the trees I see the playful three- striped squirrels. Pench is known for its teak forests and is generally much drier than Kanha NP . The sides of the roads are like in all other sanctuaries burned preventative so they can be used as a fire barrier. Besides the presence of tigers Pench NP also is famous for the presence of Dhole or Wild Dogs. The surroundings of Pench stood model for Rudyard Kipling’s ‘Jungle Books’ the classic tale of Mowgli. Kipling was inspired by the beautiful forest and the astonishing variety of wildlife. The word ‘Jungle’ originates also from India. Apparently I have not read the story properly. I thought that it would be hot in the jungle. During my first safari at sunrise unfortunately it was just above freezing. In addition, I sat atop an open jeep. Just to be sure that I should not catch a gold I pulled had a few t-shirts over each other and used a towel as a choker under my sports shirt. I completed it with a soft shell jacket and photo vest. With this, I could just do it without freezing. In the course of the morning, I only had to peel off my clothes. It was still dark when the driver stopped in the wood edge . He pointed out to a tree containing a cavity with two Collared Scops Owls.
During the safari I again sow large amounts of Spotted- and Sambar Deer. What is striking is the cooperation of Spotted Deer and Common Langur. The Langur are eating tree leaves. They occasionally throw a branch with leaves down as food for the deer. The deer in contrary have a good ear and warn the monkeys for upcoming tigers. My first tiger I spotted only the third day. It was a female with two cubs. Unfortunately, the thick undergrowth conceals mother and children. As soon the location was known by the other drivers and guides, a dozen jeeps gathered around with people making a lot of noise. The Tiger took no notice from it, but I left de scene. The second tiger was again difficult to see. He is back a hundred yards hidden in the dense forest chewing on a deer. Pench sure does have a rich bird life especially the Bodhanala range I found nice to visit. I making a lot of pictures of raptors and Green Bee-eaters. Besides a Jungle Cat I’m lucky to see a bunch of Dhole attack an adult Sambar Deer. The large male Deer is not very impressed, but wanting to keep the dogs of his skin he acted wisely to hid his antlers in the bamboo bushes so that he can return the dog attacks. That morning I saw my first Gaur or Indian bison bull. An impressive appearance. Even elephants have respect for this 2 meter high animal. It is primarily a forest species that eats leaves from the trees and sometimes grass and herbs. Where the forest has been cut down by humans primary grasses and herb are eaten. In these places you can find small herds. This happens especially in the dry season. I had only two views of Tigers in Pench but hardly any pictures to prove. During my last safari in Pench I am able to make a beautiful picture of a cock of the Grey Jungle Fowl in first sunlight. This Wood Cock is very difficult to capture on film because he will quickly disappear in de bushes by an approach.

All photo’s © Jap Smits

Also on facebook:  Jap Smits

Nagzira, Maharasthra, India. A Sambar Deer calf jumps in the water besides the road hunted by a gang of Wild Dog or Dhole. The calf splashed in the water to frighten the dogs and was even counterattacking the dogs. After half an hour the Dhole lost their interest and the deer was left alone. A heroic moment.
Tijdens mijn recente bezoek aan een Tijgerreservaat in Nagzira, Maharasthra, India, filmde ik een aanval van wilden honden op een Sambar Deer kalf. Een heroisch flimpje.
http://www.youtube.com/watch?v=2xHGJuKPU2Q

Nagzira, Maharasthra, India. A Sambar Deer calf jumps in the water besides the road hunted by a gang of Wild Dog or Dhole. The calf splashed in the water to frighten the dogs and was even counterattacking the dogs. After half an hour the Dhole lost their interest and the deer was left alone. A heroic moment.

Tijdens mijn recente bezoek aan een Tijgerreservaat in Nagzira, Maharasthra, India, filmde ik een aanval van wilden honden op een Sambar Deer kalf. Een heroisch flimpje.

http://www.youtube.com/watch?v=2xHGJuKPU2Q

9.ii.2014 Kanha Kisli National Park Madhya Pradesh India. Het is er dan toch eindelijk van gekomen. Nog geen jaar na mijn vorige bezoek aan Bangladesh en India onderneem ik nu een safarireis naar een viertal Tigerreservaten in India. Ik logeer hier in Baghira loghuts een overheidslodge gelegen binnen de grenzen van het Nationaal Park. Het park beslaat momenteel een oppervlakte van 940 km2. De eerste avond vang ik al een schimp van een tijger op. Het belooft veel. Voor de rest zie ik een bulk aan zoogdieren waaronder Spotted Deer, Sambar Deer en de zeldzame Barasingha een bijna uitgestorven hert dat alleen nog maar in dit reservaat voor komt. Aan vogels zie ik natuurlijk pauwen, de nationale trots van India en de eerste gekuifde slangenarend een van de meest algemene roofvogels in India. Ik reis alleen en voor de safiri’s worden Suzuki Gypsy’s of Maruti’s gebruikt. Het zijn kleine Suzuki jeeps zonder hardtop.

10.ii.2014 Eurasian Kingfisher en White-throated Kinfisher zijn algemene verschijningen waar er ook maar even water aanwezig is. Het woud gonsd van het roepen van de Brown Headed Barbet. Ik zie mijn eerste Indische Wilde Bison die eigenlijk niet tot de bisons behoord maar een gewoon rund is.

11.ii.2014 Door een paar Mahuds (rangers op olifanten) wordt een jonge vrouwtjes tijger op een rots gejaagd. Voor mij en enkele mede fotografen een uitkomst omdat het dier zo goed zichtbaar is. De tijger laat haar tanden zien aan de Mahud. Aan vogels komen Indsche zwarte ibis, en kleine aalscholver voorbij. In de lodge volg ik bij het laaste zonlicht een familie Common Langur’s. Waaronder een jong en zijn moeder.

12.ii.2014 Mijn eerste echte confrontatie met een volgroeide mannetjes tijger genaamd Munna. Het dier is enorm en geniet landelijke bekendheid met name omdat in de koptekening de letters CAT zichtbaar zijn. Mede door het geduld van mijn locale gids is het observeren van deze tijger een bijna privé aangelegenheid. Slechts twee andere vehicles delen gedurende een kwartier de aanwezigheid van Munna die rustig achter onze jeeps aan komt lopen. Het is een van hoogte punten van mijn bezoek aan Kanha NP.

9.ii.2014 Kanha Kisli National Park Madhya Pradesh India. Less than a year after my last visit to Bangladesh and India , I am undertaking a safari trip to four Tiger Reserves in India . I stay at Baghira Loghuts a government lodge situated within the boundaries of the National Park . The park currently covers an area of 940 km2 . The first night I got my first glimp of a tiger. It promises a lot. For the rest, I see a lot of mammals including Spotted Deer , Sambar Deer and the rare Barasingha a nearly extinct deer that only lives in this sanctuar. The birds species I see are of course the peacocks, the national pride of India and the Crested Serpent Eagle one of the most common raptors in India . I travel alone and for the Safiri’s are ‘Maruti’ Suzuki Gypsy used. They are small Suzuki jeeps without hardtop.
10.ii.2014 Eurasian Kingfisher and White- throated Kinfisher you can see there appearances wherever there is any water present. The forest air is heavy filled by the calling of the Brown Headed Barbet. I spot my first ‘Gaur’ an Indian Wild Bison that actually is not a bison but another member of the cow family.
11.ii.2014 A few Mahuds ( rangers on elephants ) were hunting a young female tiger on a rock . For me and some fellow photographers it was a special moment because the animal was quite well visible. The Tiger grinds and was showing its teeth to the Mahud . Birds I see are Indian black ibis and a little cormorant. Back in the lodge, in the last sunlight I follow a Common Langur family including a young animal and its mother.
12.ii.2014 My first real encounter with a mature male tiger named Munna . The animal is huge and has a national reputation mainly because the letters CAT are visible in the head pattern. The observing of this beautiful tiger partly is due to the patience of my local guide. It became almost a private affair during a fifteen minute walk in the presence of Munna who quietly walked beside our jeeps. It was certainly one of the highlights of my visit to Kanha NP.

 

All photo’s © Jap Smits

 

 

 

14.I.2014 Over een paar weken mag ik er weer heen. Waar heen? India, het land van de kleuren, geuren en geluiden. Dit schoolmeisje fotografeerde ik in Rajasthan maart 2008. In Rajasthan wordt het behang nog met de hand op de muur geschilderd en worden ratten vereerd in hun eigen tempel. Zijn de oude mannen stoer en is de natuur overweldigend. Het wordt zeker een kleurrijk weerzien.

14.I.2014 In a few weeks I may go there again. Where do I go? India, the land of colors, smells and sounds. This schoolgirl I photographed in Rajasthan March 2008. In Rajasthan the wallpaper is still painted by hand on the wall and rats are worshiped in their own temple. The old men are tough and nature is overwhelming. It will be certainly a colourful reunion.

Also using facebook: Jap Smits

12.I.2014 Strabrechtse Heide. Een mooie koude ochtend met een beetje rijp op de bodem. Korstmos en ruighaarmos geven kleur aan de heide voor wie het wil zien.

12. i. 2014 Strabrechtse Heide. A nice cold morning with a little frost on the bottom. Lichen and mosses give color to the Heath for whoever wants to see it.