Dagboek van een boswachter (Diary of a forester)

19-24.ii.2014 Tadoba Maharashtra India. Tadoba  Andhari Tiger Reserve. Tadoba Andahri Tiger Reserve bezocht ik als derde tijgerreservaat tijdens mijn recente reis naar India. Het reservaat bestaat voor het grootste gedeelte uit droog voornamelijk Teak bossen. Verder vind je er houtsoorten als Ain, Bija, Haldu, Tendu, en bamboe. Het is een vrij jong reservaat met een oppervlakte van 625 km2. De eerste stappen tot het huidige gebied werden al in 1955 gezet toen Tadoba NP werd opgericht. Er leven veel wilde roof zoogdiersoorten zoals Tiger, Luipaard, Luipaard kat, Jungle kat, Wilde hond, Jakhals en Lipbeer. Belangrijkste hertensoorten zijn Sambar Deer en Sikahert, de antiloop Nilgai of Blue bull en de Gaur of Indische Bison. Van de roofdieren heb ik alle katachtigen op de luipaardkat na gezien. Het loont dus echt om een aantal dagen dit prachtige park te bezoeken. Al is het op de achterbank van een safari jeep. Mijn overnachtingsplek was het Royal Tigerresort waar ik een eenvoudige schone kamer betrok. Het eten was meer dan prima al kon je wel merken dat een groot deel van de rode pepers in deze regio worden verbouwd. Met regelmaat moest ik tijdens het eten naar de waterkan grijpen. De kok heeft gelukkig in de loop van de week het aantal pepers in mijn eten wat naar beneden bijgesteld. Hij leerde me ook op een ‘fatsoenlijke manier’ met mijn rechterhand eten. Vooral het scheuren van het ‘naan’ brood met één hand was een ware kunst. Het leuke van een verblijf in een Indisch logement is dat je er als enige westerling alle aandacht krijgt. Niet alleen van het hotelpersoneel maar vooral ook van de Indische toeristen die enorm grote natuurliefhebbers bleken te zijn. Het een en ander resulteerde bijna elke avond in het geven van presentaties van mijn laatste shotjes aangevuld met mijn eigen bevindingen en visie op het geen ik in het reservaat had gezien of gefotografeerd. Dit resulteerde meestal in het uitwisselen van visitekaartjes en de wens om eens langs te komen. Zo heb ik nu vele contactadressen uit alle windstreken in India. Een hotel is de volgende keer niet meer nodig. Een van de eerste grote predatoren waren niet de tijgers maar een drietal luipaarden. Al was het wat ver van de jeep, ik kon ze door mijn 400 mm lens goed zien. De gidsen gingen voornamelijk voor de grote katten en ik moeste ze echt duidelijk maken dat het mij ook om andere dieren ging zoals bij voorbeeld vogels. En die waren er in alle soorten en maten. Eigenlijk was Tadoba met zijn wat meer open bossen, meertjes en voormalige akkers een waar vogelparadijs. Vooral de zeer algemene groene bijeneters vormden een geliefd foto-object. Maar ik fotografeerde er ook de Mottled Wood Owl, Black-winged Kite, Oriëntel Honey buzzard, Shikra en Crested Goshawk, de hop en vele reiger en ooievaar soorten. De 21E  was mijn lucky day. Gids Nilakanth (Indian Roller) was scherp die ochtend en bracht mij naar een klein meertje genaamd Pandharpauni 2 waarvan hij wist dat er daar een jonge vrouwtjestijger actief was. Na een tijd lang wachten en heen en weer rijden, hoorden we een call van een Spotted Deer. De ervaren Nilakanth stuurde de driver aan om positie te kiezen. Precies op de goede plek ook ten aanzien van de zon. De tijger stak de weg over, verdween in een bosje en werd iets verder op weer zichtbaar tussen het hoge gras. Zij stond plotseling stil en focuste op een prooi die zich op een eilandje in het meertje bevond. Toen ging het ineens razend snel. De tijger begon te rennen met de ogen op de prooi gefocust. Ik kon de prooi eerst niet zien tot dat ze achtervolgd door de tijger in het water sprong. De Tijger er achter aan. Plons. Door mijn lens zag ik alleen maar een hert dat met ware doodsverachting probeerde weg te zwemmen. Mijn camera bleef maar autofocussen tussen het gras op de voorgrond en het zwemmende hertje. Het hertje verdween in een ware fontein van opspattend water. Een moment later kwam de tijger boven met de hertenkop in de grote muil. Dit alles gebeurde binnen enkele seconden. Door het gras waren veel van de actiefoto’s onscherp maar na de aanval had het roofdier tijd nodig om zijn adrenaline kwijt te raken. Zij bleef minuten lang in het water staan voordat ze langzaam omkeerde en zonder de prooi los te laten het eilandje weer op liep. In die tijd zag ik kans om wat betere foto’s te maken tussen het gras door. Wat een belevenis! Gids Nilakanth vertelde dat hij in zestienjaar dat hij gidste pas vier keer een kill had gezien maar nog nooit in het water en nooit van zo dicht bij. Het was de talk of the day. De opgewonden gids en driver vertelde het aan iedereen die we tegenkwamen. De volgende morgen kon ik aan alle gidsen, boswachters en toeristen de foto’s van de tijgerkill laten zien. Na dit mooie moment hebben mijn gids, driver en ik nog een aantal maal een tijger van dichtbij gezien. En een luiaardbeer die vlak voor onze safari jeep de weg over stak. Moeilijke beesten die beren. Zodra ze je zien keren ze om en je kijkt alleen nog maar tegen hun achterste aan.

Tadoba was voor mij de beste plek om wild te observeren maar ik had wel geluk. Ik sprak meerdere reservaatbezoekers die na vijfdagen nog steeds geen tijger hadden gespot. Ik heb in tegenstelling tot de eerder bezochte reservaten bijna continu van dezelfde gids gebruik kunnen maken. Dat is echt mijn geluk geweest. De goede samenwerking tussen gids en driver is zeker voorwaarde voor een goede safari. Daar mag dan ook wel een extra fooitje tegen over staan al kijkt de regering daar streng op toe en door de fooien bij de entreeprijs in te calculeren.

 English translation

 19 - 24.ii.2014 Tadoba Maharashtra India . Tadoba Andhari Tiger Reserve. I visited Tadoba Andhari Tiger Reserve as third tiger reserve during my recent trip to India. The reserve consists mostly of dry mainly Teak forests. Furthermore you will find Tree species like Ain, Bija, haldu, Tendu and bamboo. It is a fairly young reserve with an area of 625 km2. First Tadoba NP was formed in 1955. Later it became Tadoba Andhari Tiger Reserve. There plenty of wild predatory mammal species such as Tiger , Leopard , Civet Cat , Jungle Cat , Wild dog , Jackal and Slothbear. Key deer species are Sambar Deer and Sika Deer, the antelope Nilgai or Blue bull and the Gaur or Indian Bison. I have seen most of the feline predators. So it really pays to have a few days to visit to this beautiful parc. My stopover was the Royal Tiger Resort where I moved into a simple clean room. The food was more than fine though you could tell that a lot of the red peppers are grown in this region. I regularly had to grab the water jug while eating. I was happy the cook was reducing the number of peppers in my food throughout the week. He also taught me a decent way “with my right han” to eat. Especially to divide the ” naan ” bread with one hand was a true art. The fun of staying in an Indian lodge is that you get all the attention as the only Westerner. Not only the hotel staff but also the Indian tourists turned out to be real nature lovers. This resulted almost every night in the presentations of my last shots supplemented by my own findings and vision on the things I had not seen or photographed in the park. This usually resulted in the exchange of business cards and the wish to come by. So now I have many contacts from all over India. A hotel is no longer required next time. 

One of the first large predators were not the Tigers, but three leopards. A female with her two cubs. Though it was a bit far from the jeep, I could see them well through my 400mm lens. The guides were mainly aiming for the big cats and I had to make it clear that I was also looking for other animals such as bird. Tadoba with its open forests, lakes and former fields seemed to be a real bird paradise. Especially the very Green bee-eaters were a popular photo object. But I also photographed the Mottled Wood Owl, Black- winged Kite, Orientel Honey Buzzard, Shikra and Crested Goshawk, hoopoe, and many species of heron and stork. The 21th was my lucky day. Guide Nilakanth ( Indian Roller ) was keen that morning and took me to a small lake called ‘Pandharpauni 2’ of which he knew there was a young female tiger active there. After some time waiting and driving back and forth, we heard an alarm call from a Deer. The experienced Nilakanth told the driver to choose position. The tiger crossed the road, went into a grove and was slightly further back visible among the tall grass. She stopped suddenly and focused on a prey foraging on a small island in the lake. Then everything suddenly went very quickly. The tiger started running with her eyes focused on the prey. I could not at first see the prey until it hit the water chased by the tiger. The Tiger went after it. Splash, Through my lens, I only saw the deer that was trying to swim away. My camera kept auto focus between the grass in the foreground and the swimming Deer. The Deer disappeared into a veritable fountain of splashing water . A moment later, the tiger came up with the deer between her jaws. This all happened within seconds. Through the grass and the auto focusing a lot of action photos went blurry. But after the attack the predator needed time to loose adrenalin. She stood in the water for minutes before she slowly turned and without losing her prey she went back to the island. At that time I was able to make some better pictures through the grass. What an experience! Nilakanth, our guide told me that he had only seen a Tiger kill four times in the sixteen years he guided, but never in the water and never that close. It was the talk of the day. The guide and driver excitedly told everyone we encountered. So the next morning I could show my pictures of the Tiger kill to all the guides, rangers and tourists. After this beautiful moment, my guide, the driver and I saw several other Tigers. A sloth bear crossed the road right before our safari jeep. Difficult about Sloth bear is that once they see you, they turn around and you have to look only at their behinds.
Tadoba was for me the best place to observe wildlife but I was lucky. I spoke to several visitors who hadn’t seen a Tiger even after five day safari. I’ve really been lucky. But the good cooperation between the guide and driver is certainly a precondition for a good siting.

All photo’s © Jap Smits

Also on facebook and linkedIn Jap Smits

  1. megarhyssa posted this